ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ръководството / Управителния орган на ИНВЕСТИСИНФОРМ, ЕООД (наричан по-нататък „ “администратор”) поема цялата отговорност и ангажимент за създаването, изпълнението и поддържането на настоящтата Политика за защита на данните, като гарантира непрекъснатото подобряване от страна на администратора с цел постигане на отлични резултати във връзка със спазването на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент относно защита на данните) (ОВЕС L 119/1, 04-05-2016) и испанското законодателство за защита на личните данни (Основен закон, специфично секторно законодателство и правилата за неговото прилагане).

Политиката за защита на данните на ИНВЕСТИСИНФОРМ, ЕООД., се основава на принципа на отчетност, въз основа на който, администраторът носи отговорност за спазването на нормативната и съдебната рамка, която урежда тази Политика, и е в състояние да го докаже пред компетентните контролни органи.

В този смисъл, администраторът на лични данни се съобразява със следните принципи, които трябва да служат на целия му персонал като ръководство и референтна рамка при обработването на лични данни:

1. Поверителност на етапа на проектирането:
Администраторът въвежда, както към момента на определянето на средставата за обработвнае, така и към момента на самото обработване, подходящи технически и организационни мерки, например псевдонимизация, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, например свеждане на данните до минимум, и интегиране на необходимите граници в процеса на обработване.

2. Проверителност на етапа на подразбиране:
Администраторът въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

3. Поверителност на жизнения цикъл на информацията:
Мерките гарантиращи защитата на личните данни се прилагат по време на целия жизнен цикъл на информацията.

4. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност:
Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

5. Ограничение на целите:
Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

6. Свеждане на данните до минимум:
Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

7. Точност:
Личните данни са точни и при необходимост поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

8. Ограничение на съхранение:
Личните данни са съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

9. Цялостност и поверителност:
Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

10. Информираност и обучение:

Информираността и обучението на персонала, участващ в обработването на личните данни, са едни от ключовите решения за осигуряване на тяхната защита. По време на жизнения цикъл на информацията, целият персонал с достъп до данни е надлежно обучен и информиран за задълженията си във връзка със спазването на разпоредбите за защита на данните.

Настоящтата Политика за защита на данните на ИНВЕСТИСИНФОРМ, ЕООД, се съобщава на целия персонал на администратора и е на разположение на заинтересованите страни.

Следователно, настоящата Политика за защита на данните обхваща целия персонал на администратора на данни, който трябва да е запознат с нея и да я приеме, считайки я за своя като всеки един от членовете е отговорен за прилагането и проверка на правилата за защита на данните, приложими към своята дейност. както и идентифициране и допринасяне на възможностите за подобрение, които смята за подходящи с цел постигане на отлични резултати по отношение на спазването им.

Настоящата Политика подлежи на преглед от Ръководството / Управителния орган на ИНВЕСТИСИНФОРМ, ЕООД, толкова често колкото е необходимо, с цел да е съобразена във всеки момент, към действащите разпоредби относно защитата на личните данни.

Реклама
С приемането на настоящата Политика за защита на данните, Вие се съгласявате, че можем да Ви изпращаме реклами, свързани с новини и продукти, свързани със Страниците на Собственика, освен ако не сте се противопоставили.

По всяко време можете да оттеглите това съгласие, като пишете на [email protected] или чрез други средства, предназначени за тази цел, които сме включили в съобщенията, които Ви изпращаме.

Вашите права
По всяко време може да упражните правата си за достъп, коригиране, възражение и / или изтриване в съответствие с действащото законодателство, като изпратите заявление чрез обикновена поща до Собственикът на пощенска кутия 7007, Пощенски код 03540, Аликанте или като ни изпратите имейл на [email protected]

Необходимо е да прикачите фотокопие на Вашата лична карта или друг официален документ, който да Ви идентифицира, с цел да проверим самоличността Ви и по този начин да предотвратим неправомерен достъп от страна на трети лица до Вашите лични данни.

Бисквитки
Достъпът до страниците на Собственика предполага изтеглянето на бисквитки на терминала, чрез който осъществявате достъп. Може да ограничите или да блокирате тази технология, чрез настройките на Вашия браузър. Посетете нашата Политика за използване на бисквитки, за да получите подробна информация относно използването на тази технология.

Език
Приложимият език на настоящата Политика за защита на личните данни, е испански. Всяка друга версия се предлага единствено за Ваше удобство и улесняване на нейното разбиране. Въпреки това, настоящта Политика за защита на лични данни се урежда от испанската версия.

В случай че има противоречие между Политиката за защита на данните достъпна на други езици и испанската версия, испанската версия е винаги с предимство.

Информация и телефон за връзка предоставени от Потребителя
Гарантира се поверителността на телефонните номера, предоставени от Потребителя. За да публикува реклама, потребителят трябва да предостави лични данни, като имейл адрес, име и в някои категории също телефонен номер. За да се ползват определени услуги, предлагани на уебсайта, рекламодателят трябва да предостави също така банкова информация.
Собственикът си запазва правото за проверка на самоличността на рекламодателите чрез проверка по телефона.

Потребителите, които решат да отговорят на реклама по имейл, трябва да посочат имейл адреса си.
Потребителите, които решат да отбележат рекламите като „любими“, ни дават информация за техните предпочитания.